สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
26 ธ.ค. 2560

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทุกโรง
อ้างถึง :   -
เนื้อหา
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561
กลุ่มงาน:กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

หนังสือนำส่ง :  
1). 26-12-2017-10-42-1320171226102116-1245370600.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1). 26-12-2017-10-42-1320171226103532-1082572957.pdf

อ่าน : 480 ครั้ง