สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
4 ม.ค. 2561

หนังสือราชการ ด่วนมาก
เรื่อง :  การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
อ้างถึง :   -
เนื้อหา
เอกสารตามรายการที่แนบ
กลุ่มงาน:บริหารงานบุคคล

หนังสือนำส่ง :  
1). 04-01-2018-9-37-012018010493533-229021348.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1). 04-01-2018-9-37-012018010493648-1493456900.pdf
2). 04-01-2018-9-37-012018010493657-1237241399.pdf

อ่าน : 973 ครั้ง