สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
10 ม.ค. 2561

หนังสือราชการ ด่วนที่สุด
เรื่อง :  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. 2561

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
อ้างถึง :   -
เนื้อหา
เอกสารตามรายการที่่แนบ
กลุ่มงาน:บริหารงานบุคคล

หนังสือนำส่ง :  
1). 10-01-2018-14-10-3120180110141031-947794253.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1). 10-01-2018-14-09-0620180110140858-1479295494.pdf
2). 10-01-2018-14-09-0620180110140540-1427361906.pdf
3). 10-01-2018-14-09-0620180110140431-1805223338.pdf
4). 10-01-2018-14-09-0620180110140512-1261149035.pdf

อ่าน : 8536 ครั้ง