สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
27 ก.พ. 2561

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :   การจัดสรรงบประมาณสำหรับนักเรียนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้องทุกโรงเรียน
อ้างถึง :   -
เนื้อหา

กลุ่มงาน:นิเทศและติดตาม

หนังสือนำส่ง :  
1). 27-02-2018-14-26-4620180227142641-1811183442.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 569 ครั้ง