สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
13 มี.ค. 2561

หนังสือราชการ ด่วนที่สุด
เรื่อง :  การประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่สถานศึกษา โดยการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ "SIAO MODEL"

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
อ้างถึง :   -
เนื้อหา

กลุ่มงาน:นโยบายและแผน

หนังสือนำส่ง :  
1). 13-03-2018-10-49-5720180313104952-1386176951.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 1107 ครั้ง