สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
30 มี.ค. 2561

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :   การเตรียมความพร้อมการนำกระบวนการ PLC-KKsec25 Model สู่การปฏิบัติอย่างยั้งยืนและเต็มรูปแบบในชั้นเรียน ในระยะที่ 3 (ปีการศึกษา 2561)

เรียน :  ประธานสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต/ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
อ้างถึง :   -
เนื้อหา

กลุ่มงาน:นิเทศและติดตาม

หนังสือนำส่ง :  
1). 30-03-2018-16-47-4120180330164736-947974738.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 2707 ครั้ง