สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
3 พ.ค. 2561

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 สายงานการสอน

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
อ้างถึง :   -
เนื้อหา


กลุ่มงาน:บริหารงานบุคคล

หนังสือนำส่ง :  
1). 03-05-2018-11-12-1420180503111211-1224411850.pdf
2). 03-05-2018-11-21-0020180503111926-2042246461.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1). 03-05-2018-11-21-0020180503112055-1003514629.xlsm
2). 03-05-2018-11-21-0020180503112011-298183556.pdf
3). 03-05-2018-11-21-0020180503111949-335703728.pdf
4). 03-05-2018-11-21-0020180503111957-461550982.pdf

อ่าน : 2755 ครั้ง