สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
5 มิ.ย. 2561

หนังสือราชการ ด่วน
เรื่อง :  ประชาสัมพันธ์โครงการค่าย ROBOT CAMP 2018

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
อ้างถึง :   -
เนื้อหา

กลุ่มงาน:นิเทศและติดตาม

หนังสือนำส่ง :  
1). 06-06-2018-8-33-292018060683306-902920521.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1). 06-06-2018-9-14-122018060691412-1345807562.pdf

อ่าน : 587 ครั้ง