สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
5 ก.ค. 2561

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  สมาคมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขยายระยะเวลาการเสนอชื่อศิษย์เก่าเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอรับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561

เรียน :  -
อ้างถึง :   -
เนื้อหา
สมาคมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขยายระยะเวลาการเสนอชื่อศิษย์เก่าเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอรับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561
กลุ่มงาน:ส่งเสริมทางการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หนังสือนำส่ง :  
1). 05-07-2018-3-32-232018070533219-1676489252.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 399 ครั้ง