สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
16 ก.ค. 2561

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :   แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
อ้างถึง :   -
เนื้อหา

กลุ่มงาน:ผู้ดูแลระบบ

หนังสือนำส่ง :  
1). 18-07-2018-3-14-022018071831357-1097872672.pdf
2). 18-07-2018-3-14-022018071831324-318038577.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 713 ครั้ง