สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
7 ส.ค. 2561

หนังสือราชการ ด่วนที่สุด
เรื่อง :  ขอเลื่อนวันอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้ระบบบริหารสถานศึกษาสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาด้วยโปรแกรม SGS : Secondary Grading System

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
อ้างถึง :   -
เนื้อหา

กลุ่มงาน:นิเทศและติดตาม

หนังสือนำส่ง :  
1). 07-08-2018-9-38-062018080793802-95692848.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 217 ครั้ง