สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
6 ก.ย. 2561

หนังสือราชการ ด่วนที่สุด
เรื่อง :  ขอเชิญประชุมการจัดงานครูผู้ทรงคุณค่า ประจำปี พ.ศ.2561 (กษ.)

เรียน :  ประธานและเลขาคณะกรรมการจัดงานครูผู้ทรงคุณค่าทุกคณะ
อ้างถึง :   -
เนื้อหา
รายละเอียดตามเอกสาร
กลุ่มงาน:บริหารงานบุคคล

หนังสือนำส่ง :  
1). 06-09-2018-7-36-052018090673545-18150556.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1). 06-09-2018-7-36-052018090673554-1927825149.pdf
2). 06-09-2018-7-36-052018090673601-1670623986.pdf

อ่าน : 689 ครั้ง