สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
6 ก.ย. 2561

หนังสือราชการ ด่วนที่สุด
เรื่อง :  การประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศคุณภาพมัธยมศึกษา

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
อ้างถึง :   -
เนื้อหา

กลุ่มงาน:นิเทศและติดตาม

หนังสือนำส่ง :  
1). 07-09-2018-9-14-002018090791354-2073738044.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 528 ครั้ง