สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
26 ก.ย. 2561

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  การสรรหาและเสนอชื่อผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
อ้างถึง :   -
เนื้อหา
รายละเอียดตามเอกสาร
กลุ่มงาน:บริหารงานบุคคล

หนังสือนำส่ง :  
1). 26-09-2018-8-57-402018092685733-1210797042.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 397 ครั้ง