สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
29 ต.ค. 2561

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแนห่ง พนักงานขับรถยนต์

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
อ้างถึง :   -
เนื้อหา
เอกสารตามรายการที่แนบ
กลุ่มงาน:บริหารงานบุคคล

หนังสือนำส่ง :  
1). 29-10-2018-8-36-012018102983308-965219786.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1). 29-10-2018-8-36-012018102983556-920716897.pdf

อ่าน : 387 ครั้ง