- โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รับสมัครธุรการโรงเรียน 17-23 ธ.ค. 2561
- โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น รับสมัครครูภาษาจีน 6-20 พ.ย. 2561

- โรงเรียนแวงน้อยศึกษา รับสมัครธุรการโรงเรียน 6-12 พ.ย. 2561
- โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม รับสมัครธุรการโรงเรียน 6-12 พ.ย. 2561
- โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน3 รับสมัครธุรการโรงเรียน 6-12 พ.ย. 2561
- โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ รับสมัครธุรการโรงเรียน 6-12 พ.ย. 2561
- โรงเรียนชุมแพวิทยายน รับสมัครธุรการโรงเรียน 6-12 พ.ย. 2561
- โรงเรียนโนนข่าวิทยา รับสมัครธุรการโรงเรียน 6-12 พ.ย. 2561
- โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา รับสมัครธุรการโรงเรียน 6-12 พ.ย. 2561
- โรงเรียนมัญจาศึกษา รับสมัครธุรการโรงเรียน 6-12 พ.ย. 2561
- โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา รับสมัครธุรการโรงเรียน 6-12 พ.ย. 2561
- โรงเรียนหนองขามพิทยาคม รับสมัครธุรการโรงเรียน 6-12 พ.ย. 2561
- โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา รับสมัครธุรการโรงเรียน 6-12 พ.ย. 2561
- โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม รับสมัครธุรการโรงเรียน 6-12 พ.ย. 2561
- โรงเรียนขัวเรียงศึกษา รับสมัครธุรการโรงเรียน 6-12 พ.ย. 2561